Welcome to the Epignosis Ministrycharis humin kai eirene plethuntheie en epignosei tou theou kai Iesou tou kuriou hemon"Grace and peace be multiplied unto you through the knowledge of God, and of Jesus our Lord,"2 Peter 1:2


epignosis ep-ig'-no-sis


precise and correct knowledge